Navigaţia de agrement în acord cu legea

Imprimare

În România, despre acest domeniu nu s-au scris foarte multe, singura lucrare fiind cea intitulată „Curs de ambarcaţiuni mici - Nave categoria a ll-a", editată de S.M. Atlas - Tulcea. Acest domeniu, destul de vast, nu a intrat încă în atenţia specialiştilor, datorită următoarelor aspecte (după părerea noastră) :
-    lipsa de interes până nu demult a persoanelor iubitoare de agrement nautic, datorită condiţiilor restrictive existente şi a faptului că această pasiune era privită prin prisma evadării din sistem;
-    lipsa de curaj a administraţiei în a propune modificări radicale care ar fi trebuit să aducă la masa de lucru reprezentanţii  ministerelor de  Interne,  Apărării Naţionale, Transporturillor, de Finanţe şi Justiţie şi altele care poate ne scapă acum.

 

 

Se pare totuşi că fiecare persoană care doreşte, să-şi petreacă timpul liber în apropierea apei sau pe apă, cu siguranţă îşi pune anumite întrebări, cum ar fi: de unde se pot procura ambarcaţiunile?, se pot construi ambarcaţiuni?, cum procedăm la vânzarea lor?, există o legislaţie în vigoare care să reglementeze acest domeniu? e.t.c..
Ca o paranteză la prezenta lucrare putem spune că legislaţia în vigoare este veche, depăşită, şi/sau incompletă (chiar si cea nouă este incompletă), iar o persoană neavizată, care s-ar apuca să o parcurgă pentru a se lămuri ce trebuie să facă, cu siguranţă ar ajunge la concluzia că nu înţelege nimic.
Având în vedere faptul că societatea noastră este într-o permanentă mişcare, legislaţia modificându-se uneori mai rapid decât ne aşteptăm, pentru a nu irosi timpul şi a nu vă pierde cumpătul trebuie să procedaţi după cum urmează:
Recomandări exprese
1.    Informaţi-vă cu precizie din Pagini Aurii, Lista Abonaţilor Telefonici - Agenţi Economici  ai  Romtelecom sau  diverse cotidiene despre:
-    adresa sediului Circumscripţiei Financiare; Căpităniei de port şi a filialei R.N.R.;
-    telefoanele şi persoanele de contact;
-    mijloacele de transport care ajung acolo;
-    programul de lucru cu publicul;
2.    Faceţi un drum la sediile respective pentru a vedea anunţurile ce se afişează (dar care se modifică periodic) referitoare la domeniul care vă interesează.
Verificaţi:
-    în incinte sau prin apropiere, unde se găseşte un birou de copiat acte şi/sau multiplicat pentru că fiecare act pe care îl depuneţi trebuie prezentat însoţit şi de o copie xerox, eventual legalizată. în cazul
în care este nevoie de copii legalizate după acte, verificaţi dacă prin apropiere există un birou notarial.
-    care este valoarea timbrelor fiscale necesare pentru operaţiunea solicitată şi dacă aveţi de unde să le procuraţi din apropiere, pentru a nu ajunge să le plătiţi la suprapreţ sau să le căutaţi vreme de
câteva ore. (Această problemă este valabilă pentru toate operaţiunile pe care le veţi derula cu organele administraţiei publice.)
3.    După ce vă notaţi tot ce vă interesează, căutaţi să satisfaceţi toate cerinţele în termen de o săptămână, maxim o lună, pentru a nu avea surpriza ca, după un interval   mai   mare,   să   nu  mai   puteţi
răspunde  cerinţelor organului  respectiv, acestea putând fi modificate între timp.
Fată de aspectele referitoare la intrarea în posesie a unei astfel de ambarcaţiuni (proprietăţi) pe durata determinată sau nedeterminată, un lucru este clar: primele documente care se selectează sunt cele referitoare la identitatea proprietarului.
In continuare, se pregătesc documentele care dovedesc transferul dreptului de proprietate ce are la bază, întotdeauna, un act care relevă aceasta.
Acest act întocmit sau nu în faţa notarului, cu sau fără martori, trebuie adus la cunoştinţa organului teritorial (de care aparţineţi) al Ministerului de Finanţe într-un termen limită de 15 zile, printr-o declaraţie (de regulă tipizată) cuprinzând toate informaţiile despre bunul achiziţionat, entitatea care l-a deţinut şi modul în care a avut loc transferul de proprietate, în caz contrar veţi suporta o amendă pentru întârzierea intrării în legalitate.
În condiţiile în care ambarcaţiunea are motor inbord sau outbord, care nu a fost montat de constructor, achiziţionat o dată cu ambarcaţiunea, proprietarul trebuie să deţină si actul de proprietate asupra motorului (factura, contractul de vânzare-cumpărare si declaraţia vamală).
Acest act (Declaratie-Cerere) la depunere trebuie însoţit de:
-    timbre fiscale;
-    proces-verbal de stabilire a contribuţiei anuale pentru bunul achiziţionat (impozitul);
-    chitanţa prin care se dovedeşte că aţi achitat aceste obligaţii faţă de buget;
-    actele care au stat la baza transferului (factura pentru bunul achiziţionat, act de vânzare-cumpărare, act de donaţie, contract de cesiune sau comodat etc).
Pentru a nu repeta la nesfârşit, în prezentarea noastră, numele unor documente, le vom enumera, în continuare, grupate pe tematici sau zone de interes, menţionând, alături, si felul copiei pe care trebuie sa o deţineţi pentru a putea preda aceste documente la organele administraţiei publice sau autorităţi.
Demn de reţinut este faptul că pentru fiecare serviciu prestat de către căpităniile de port se percep taxe.
Taxele care trebuie achitate la căpităniile de port, atunci când se solicită anumite servicii:
-    pentru înscriere ambarcaţiune;
-    pentru înscriere motor;
-    pentru autorizare a reparaţiei;
-    pentru radiere;
-    pentru reînscriere;
-    pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie;
-    pentru eliberarea carnetului de ambarcaţiune;
-    pentru prelungirea anuală a avizului tehnic.
Diverse tipuri de cereri care se pot adresa capităniilor de port pentru efectuarea de operaţiuni
A. cerere de înscriere (înmatriculare) a ambarcaţiunii (model);
B cerere de modificare a construcţiei ambarcaţiunii;
C cerere pentru aprobarea trecerii navei de la categoria I la a ll-a;
D cerere de înscriere a ambarcaţiunii la categoria a ll-a;
E. cerere  de eliberare a  duplicatului Carnetului de Ambarcaţiune;
F. cerere pentru autorizarea construcţiei unei  ambarcaţiuni  (Autorizaţie de construcţie);
G. cerere pentru autorizarea societăţii să construiască ambarcaţiuni;
H cerere pentru instalarea unui motor la o ambarcaţiune,
I cerere pentru schimbarea unui motor la o ambarcaţiune;
J cerere pentru scoaterea unui motor de la o ambarcaţiune;
K cerere pentru autorizaţia de reconstrucţie şi transformare a ambarcaţiunii;
L cerere de scoatere din evidentă (radiere) a ambarcaţiunii,
M cerere pentru schimbarea numelui proprietarului;
N cerere pentru schimbarea portului de înmatriculare;
O cerere pentru schimbarea numărului ambarcaţiunii;
P cerere pentru schimbarea numelui ambarcaţiunii;
Q cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini.

I. Acte de identificare proprietari
Persoane fizice
1.    Buletin de identitate (copie legalizată);
2.    Carte de identitate (copie legalizară);
3.    Foaie de identitate (copie xerox).

Persoane juridice
1.    Certificatul de înmatriculare la Camera de Comerţ şi Industrie (copie legalizată);
2.    Codul fiscal (copie legalizată);
3.    Dovadă / Certificat de luare în evidentă fiscală (copie xerox);
4.     Statutul societăţii (copie legalizata).

II. Acte de proprietate
1. Contract de vânzare-cumpărare (copie legalizată);
2.    Declaraţie vamală de import pentru cele procurate din afara ţării;
3.    Declaraţia de notariere pentru cele construite în regie proprie;
4.    Factura de cumpărare de la furnizor (copie legalizata);
5.    Actul de donaţie (copie legalizată);
6.    Contractul de sponsorizare şi procesul verbal de predare primire (copie xerox) sau alternativa;
7.    Procesul-verbal de Licitaţie şi Protocol de predare-primire (copie legalizată);
8.    Bonuri care relevă achiziţia de materiale în cazul construcţiei (copii xerox);
9.    Hotărâre judecătorească de atribuire la actul de succesiune

III. Certificate care pot fi obţinute pentru operaţiile solicitate căpităniilor de port
1.    de supraveghere a construcţiei (eliberat de către o societate de clasificare a navelor);
2.    individual pentru ambarcaţiuni;
3.    pentru mijloace de salvare (numai la nave maritime),
4.    pentru   mijloace   de   semnalizare (numai la nave maritime);
5.    pentru echipamente radio (numai ia nave maritime);
6    pentru  echipamente  de  navigaţie (numai la nave maritime).
7    de luare în evidentă fiscală a ambarcaţiunii (circa financiară);
8    de atestare a stării tehnice a ambarcaţiunii (căpitănia + societatea de clasificare a navelor);
9.    de terminare a construcţiei ambarcaţiunii (căpitănie);
10.    de radiere a ambarcaţiunii de la căpitănia unde a fost înregistrată.

IV. Alte documente
-    schite,  planuri la scară,  proiecte de execuţie;
-    fotografiile color ale ambarcaţiunilor (13 x 18 cm); una lateral si una de sus dinspre pupa spre prova;
-    autorizaţia de construcţie în regie proprie, autorizaţia de trecere a unei nave de la o categorie la alta,
-    raport de inspecţie iniţială / anuală (se eliberează când se atestă starea tehnică);
-    permis de navigaţie;
-    diplome, certificate de capacitate, adeverinţe de calificare care atestă calificarea personalului

Extrase din legislaţia actuala
Decretul nr 443/1972 privind navigaţia civilă
H.G. 62/ 22 02 1994 privind reorganizarea căpităniilor de port din România;
Ordinul MT 327/08.09.1994 pentru aprobarea metodologiei privind evidenta, înmatricularea si scoaterea din evidentă a navelor sub pavilion românesc;
Ordonanţa de Guvern nr 441/1995 pentru stabilirea si sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe apele naţionale navigabile si în porturi;
Circulara 17/1500 / 16.10 1995 a R.N.R.-ului;
Ordonanţa de Guvern nr. 42/1997 privind navigaţia civilă.   


MAREA NOASTRĂ ANUL XII, NR.1 (42)
Ianuarie – Martie  2002